Wyceny aktuarialne
Ustawa o rachunkowości poza art. 39 oraz ogólnymi zasadami rachunkowości (m.in. zasada współmierności przychodów i kosztów oraz zasada memoriałowa), które należy przestrzegać w tym zakresie nie zawiera więcej szczegółowych wytycznych w zakresie reguł oraz metodologii tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze. Mimo, że powyższa ustawa nie precyzuje dokładnie metody wyceny rezerw na zobowiązania pracownicze, art.10 wskazuje, aby w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, stosować krajowe standardy rachunkowości.

„W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasadę (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki, inne niż wymienione w art.2 ust.3, mogą stosować MSR”.

By wspomóc proces wyliczania rezerw Komitet Standardów Rachunkowości, uchwałą nr 7/08 14 października 2008 r., wydał KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”(dalej KSR 6). Standard ten precyzuje szereg wytycznych, które należy stosować przy ustalaniu rezerw na świadczenia pracownicze, jednak nie omawia ich tak szczegółowo, jak Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 „Świadczenia pracownicze” (dalej MSR 19). KSR 6 powołuje się wręcz na MSR 19 Świadczenia pracownicze, w punkcie 4.7, dopuszczając kierowanie się przy wycenie świadczeń emerytalnych i podobnych jej postanowieniami.

Punkt ten zaleca stosowania metody aktuarialnej do szacowania rezerw na świadczenia pracownicze oraz wskazuje, że wycena rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze, powinna zostać przeprowadzona zgodnie z metodologią aktuarialną. Sugerowane jest dokonanie wyceny rezerw z pomocą aktuariusza albowiem ustalenie kwot tych rezerw oparte jest na szeregu założeń, zarówno co do warunków makroekonomicznych, jak i założeń dotyczących rotacji pracowników, ryzyka śmierci i innych. Założenia aktuarialne stanowią najlepsze możliwe oszacowanie zmiennych dokonane przez jednostkę. Zmienne te wpływają na ostateczny koszt zapewnienia świadczeń pracowniczych.


wycena aktuarialna


ATTUARIO


 


licznik odwiedzin - 22287717        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS